Obchodní podmínky firmy Radoslava Kaplanová

platné pro provozovnu fa.Kaplan, Centrum květinové vazby, Branka 20, 624 Brno-Komín.

1. Kontaktní údaje prodávajícího:

Název: Radoslava Kaplanová
Sídlo: Zemědělská 90/19, 613 00 Brno
IČ: 434 04 448, DIČ : CZ6058201512
Zapsaná: Magistrát m.Brna č.j.04/20517/01/0
Telefon: 545 212 025
Email: vazarna@kvetiny-kaplan.cz
Korespondenční / fakturační adresa: Zemědělská 90/19, 613 00 Brno
Provozovna: fa.Kaplan, Centrum květinové vazby, Branka 20, 624 00 Brno
Provozní doba: Po-Pá : 7,00 až 15,30 hod. / So, Ne : zavřeno

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH)

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, krom převodu finanční částky v cizí měně ze zahraničí pomocí účtu IBAN. Tato služba stojí Kč 100,-

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Fotografie výrobků uvedených na stránkách e-shopu jsou vzhledem k charakteru použitého materiálu v některých případech ilustrační a nelze je považovat za přesnou předlohu dodaných květinových vazeb. Počty jednotlivých květin či přízdoby použité ve smuteční květinové vazbě, jejich barevnost, sytost odstínů, bohatost-velikost květů, se řídí sezonní dostupností a jsou tedy  proměnné. Informace o počtu květin ve výrobcích jsou tedy orientační.

Použité fotografie a texty uvedené v e-shopu jsou chráněny ve smyslu autorského zákona a jsou vlastnictvím firmy Radoslava Kaplanová.

3. Doručování zboží

Objednané výrobky smuteční květinové vazby doručujeme v rámci Brna-města s dopravným ve výši Kč 200,-  Od ceny Kč 2.000,- v Brně-městě dopravné neúčtujeme. Pokud to umožní provozní podmínky, doručíme květinovou vazbu rovněž v rámci Brna-venkov či Jihomoravského kraje, s dopravným ve výši uvedené  viz. Kam doručujeme.

Objednanou smuteční vazbu lze rovněž odebrat v místě provozovny Centra květinové vazby na ul. Branka v Brně-Komíně, ( Po až Pá : 7,00 - 15,30 ) 

Vzhledem k charakteru a typu prodávaného zboží, tj. smuteční květinová vazba, která se ve většině případů předává třetí osobě, ( pracovník krematoria, kostela, obřadní síně atd. ) je nutné uhradit službu před samotným doručením-odběrem.

4. ZÁRUČNÍ DOBA

U takto specifické komodity, která je předmětem dodávky, tj. rostlých živých květin zpracovaných do smuteční vazby, neplatí dle současné právní úpravy běžné reklamační lhůty.  S ohledem na další zacházení s květinovou  vazbou, lze brát zřetel na reklamace uplatněné do 24 hod. od dodání. Ve většině případu jsou však živé květiny, zpracované - upravené do požadovaného tvaru vyztužovacími dráty, kolíky atd., načasovány jen na dobu obřadu, či pár hodin po smutečním obřadu.  Květiny jsou bez potřebné vody již od samotného aktu vázání,  která probíhá několik hodin před vlastní dodávkou.

5. DAŇOVÝ DOKLAD

Případný daňový doklad u internetové objednávky, odešle prodávající kupujícímu na základě jeho žádosti uvedené v objednávce do pěti pracovních dní. Pro tento účel je nutné uvést všechny potřebné náležitosti, potřebné pro vystavení daňového dokladu - faktury.

Při osobním odběru je daňový doklad samozřejmostí.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy písemným zrušením objednávky. Vzhledem k charakteru výroby smuteční vazby z rostlého materiálu však nelze stanovit přesnou lhůtu jako v ostatních případech, u např. spotřebního zboží. Je-li objednávka uskutečněna v předstihu několika dní, lze ji zrušit v případě, že nebyla natištěna smuteční stuha, nebylo objednáno zboží atd. Příklad : Objednávka byla uskutečněna prostřednictvím e-shopu v odpoledních hodinách, zákazník má na odstoupení od smlouvy čas do dopoledních hodin následujícího dne. Každé odstoupení od smlouvy se posuzuje individuálně.  V praxi se však podobný případ za 28 let naší činnosti, nevyskytl.

Odstoupit od smlouvy  a zrušit kupujícímu objednávku může i prodávající  a to s ohledem na provozní podmínky, absenci jednotlivých komponentů, situací na trhu, pandemickým či jiným mimořádným stavem ve firmě atd. 

7. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího, vzhledem k charakteru výrobku, bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující shledá výrobek jako vadný či je s vazbou jinak nespokojený, nelze jej použít pro daný účel, tj. smuteční obřad. Reklamace uskutečněná po obřadu s prodlevou několika hodin zpravidla nebývá uznána, neboť kupující použil objednané zboží pro daný účel.

8. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.